• 1617_cares.jpg
  • Rangoli.jpg
  • escola_cartell.jpg

logo cdm

Enllaços web

gestib

moodle

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

logoazul

logo tokapp school sec3b1al2048

Xarxes socials

facebooktwitteryoutubeinstagram

Accés

Normes de Convivència del Centre
(CURS 2016-2017)

1.- En relació amb el Centre és el seu deure:

• Comportar-se d’acord amb els principis de l’escola.
• Fer un bon ús de l’edifici, les instal·lacions, el mobiliari i el material escolar.
• Mantenir les aules, passadissos, wàters, patis i altres dependències del centre nets i ordenats, utilitzant les papereres.
• Realitzar les entrades, sortides i desplaçaments amb el degut ordre.
• Evitar seure al terra en els passadissos, les escales i altres zones d’ús comú.
• Mantenir hàbits saludables i no fumar en tot el recinte i en totes les activitats que organitzi el centre.
• Posar en coneixement del tutor l’autorització per absentar-se del Centre.
• Participar a través dels representants dels alumnes, a la Junta de Delegats, al Consell Escolar o personalment en l’organització del Centre.
• Abstenir-se de mastegar xiclets al centre.
• Els mòbils, reproductors de música i altres aparells digitals, hauran de romandre dins la motxilla durant l’estada al Centre, sempre i quan el professor/a no indiqui el contrari i per motius pedagògics justificats.
• Els alumnes quan tenguin un canvi d’aula, hauran de deixar el pupitre que ocupaven buit i responsabilitzar-se de la motxilla.
• Utilitzar les taquilles de manera individual, per guardar-hi la motxilla, material escolar, berenar, peces de roba, esportives i casc.
• En arribar al centre deixar el patinet a porteria si és dona el cas i recollir-lo personalment en acabar les classes.

TEMPS DE PATI
● Les aules quedaran tancades durant els patis i els alumnes no s’hi podran quedar.
● Els alumnes de batxillerat i ESO compartiran els espais durant els patis.
● Només podran sortir fora del recinte escolar i durant el primer pati, els alumnes de batxillerat majors de 18 anys, i no podran entrar productes de menjar o beure dins el centre escolar.Es recorda que el Centre no es responsabilitza de les pèrdues dels mòbils ja que no es considera un estri de feina escolar.
Tot el material d’ús personal ha d’estar degudament identificat.

2.- En relació amb la seva família han de tenir esment del següent:

• Posar en coneixement de la família tota la informació, comunicats i encàrrecs que rebin del Centre.
• Donar al pare/mare o tutor els butlletins d’avaluació i/o documents que calgui signar en un termini de 3 dies.

3.- En relació amb els companys/es han de tenir esment del següent:

• Evitar tota agressió, menyspreu, insult i/o humiliació als seus companys.
• Respectar totes les pertinences dels altres.
• Evitar els jocs violents.
• Col·laborar amb els altres alumnes en les activitats escolars i extraescolars.

4.- En relació amb el professorat i personal no docent és el seu deure:
• Presentar al tutor els justificants de les faltes d’assistència i retards en un termini de tres dies, degudament emplenat a l'agenda escolar.
• Retornar la pestanya dels butlletins d’avaluació signada pel pare o per la mare en el termini de tres dies després d’haver-los rebuts.
• Tenir un tracte respectuós amb el professorat i el personal no docent.
• Mantenir un clima d’ordre i treball a les classes.
• Prestar-se al diàleg per aclarir les qüestions que es plantegin a la vida diària.
• Realitzar les tasques i activitats que se’ls assigni, tot salvaguardant la dignitat personal.
• Aportar, a través de la Junta de Delegats, suggeriments per millorar la tasca didàctica emprada pels diferents professors.
• Plantejar reclamacions primer al professor afectat, després al tutor i només finalment a Direcció si procedeix.

5.- En relació amb sí mateix/a han de tenir esment del següent:

• L’ús de l’uniforme i el xandall a Educació Física és obligatori per a les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària.
• Els alumnes de Batxiller vestir de forma correcta.
• Mantenir una bona higiene personal i acudir als serveis –entre classe i classe- només en els casos de vertadera necessitat.
• Arribar amb puntualitat a les hores d’entrada i sortida del centre, en els canvis de classe i en l’inici i finalització de l’hora de pati.

6.- Uniformitat:

Uniforme d’estiu:
Polo blau cel de màniga curta amb el logo de l’escola brodat, falda a l’altura dels genolls o calçons de color gris segons model. Sandàlies, albarques o sabates blau marí. No es permetran espardenyes o xancletes.

Uniforme d’hivern:
Polo blau cel de màniga llarga amb el logo de l’escola brodat, jersei i/o jaqueta blau marí i falda o calçons de color gris segons model. Abric, trenca marinera o anorac blau marí. No es permetran altres peces. Sabates obscures amb calcetins, “leotardos” o calces blau marí.

Educació física
Hauran de dur el xandall de l’escola segons model i sabates esportives adients per a l’activitat.

Els complements:
No s’admet l’ús de piercings i bijuteria inadequada.
Els llaços,bufandes, “coleteros”, turbants etc. de color blau cel o marí. Pels alumnes d’EI “babero” i sabates amb velcro per a la psicomotricitat.
Totes les peces de roba hauran d’anar marcades amb el nom i llinatges, per facilitar la identificació en cas de pèrdua.
Els alumnes hauran de tenir el número suficient de peces per anar al Centre cada dia degudament uniformats.
Anar al metge, a una festa etc., no justifica l’assistència a classe sense uniforme.

Quan el Centre autoritzi anar sense uniforme, vestiran de manera adequada correcta i discreta. Si el professorat considera que l’alumne/a no va adequadament vestit haurà de rectificar per poder estar amb els seus companys.
L’últim dia de classe de cada trimestre (Nadal, Pasqua i Juny) els alumnes podran venir a l’escola fora l’uniforme, sempre respectant el criteri de vestir de manera adequada.

∗ No complir aquestes normes suposarà una falta i la sanció corresponent.

FALTES

Tota falta comesa per un alumne es classificarà segons la seva importància i transcendència en : lleu i greu.

1.- Es consideraran faltes lleus les següents:

a) 3 faltes de puntualitat (+ 5’) a l’assistència a classe, en un període d’un mes.
b) Dues faltes d’assistència a classe en el període d’una avaluació.
c) Faltes d’ordre a les entrades i sortides o desplaçaments per les dependències de l’escola.
d) Descuit o negligència en la conservació de l’edifici, instal·lacions, mobiliari i material de l’escola. Mal ús del material pedagògic.
e) Faltes que atemptin contra el clima d’ordre i de treball dins les classes.
f) Sortir de la classe sense autorització del professor.
g) Les faltes lleus podran ser considerades com a greus en el cas de l’existència de premeditació o reiteració
h) Les faltes lleus es comunicaran als pares mitjançant sms.

2.- Es consideraran faltes greus les següents:

a) Més de 3 faltes de puntualitat en el període d’un mes.
b) Més de 2 faltes d’assistència a classe en el període d’una avaluació.
c) La falta de respecte a un professor, al personal no docent, a un alumne o a qualsevol persona que pateixi les conseqüències.
d) Fumar dins el recinte escolar.
e) Fer ús d’aparells com mòbils, walkmans . Si es dona el cas,l’objecte serà retingut per un espai de tres dies i desprès un familiar adult el podrà venir a recollir. Si es repeteix la incidència el període serà d’un trimestre.
f) Les faltes que atemptin contra alumnes de menor edat o recentment incorporats al Centre.
g) L’apropiació indeguda o robatori de qualsevol objecte o document.
h) Sortir del recinte escolar sense autorització.
i) Causar desperfectes o destrosses en el material escolar, instal·lacions o immobles de forma intencionada.
j) La falsificació de documents.
k) La indisciplina i desobediència de forma intencionada.
l) Les faltes greus, podran ésser sancionades com a faltes lleus si s’observen circumstàncies reductores de la sanció, com el reconeixement espontani de la conducta incorrecte o bé la manca d’intencionalitat.
m) Les reincidències en faltes greus seran objecte d’obertura d’expedient disciplinari.
n) Les faltes i sancions, seran comunicades per escrit als pares. De la mateixa manera, es comunicarà al Consell Escolar i a la comissió de Convivència si procedeix.

SANCIONS

1.- Queda absolutament exclosa del Col·legi, l’aplicació de qualsevol tipus de sanció que atempti contra la dignitat de la persona de l’alumne/a.
2.- Per regla general no s’aplicaran sancions col·lectives. Només en casos extraordinaris es podrà considerar la possibilitat d’aplicar-les previ acord del Professor, Tutor i Direcció.
3.- Les sancions consistents a quedar en el Centre fora de l’horari escolar s’aplicaran sota responsabilitat del professor/a i prèvia comunicació als pares.
4.- Correspon al Professor o al Tutor sancionar les faltes lleus. Quan es tracti de faltes greus, que suposin l’expulsió de l’alumne, el Tutor proposarà una reunió amb la Direcció i si és necessari es convocarà la comissió de convivència.

Sancions per faltes lleus:

a) Amonestació privada o col·lectiva.
b) Amonestació per escrit a l’agenda.
c) Amonestació per escrit a l’agenda amb entrevista amb els pares.
d) Treball complementari per lliurar al dia següent.
e) Full d’incidències i sms als pares o tutors.

Sancions per faltes greus:

f) Canvi d’aula per un temps no superior a una setmana, supervisió diària de la
feina encomanada.
g) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un màxim de 3
dies, amb realització de deures al llarg d’aquestes sessions.
h) Valorar la possibilitat de no assistir a viatges, sortides, excursions...
i) Suspensió del dret d’assistència al Centre per un període de 3 dies, amb
realització de deures al llarg d’aquests dies.
j) Pèrdua del dret a l’avaluació continua per retards o faltes injustificades.
k) Tramitació d’expedient disciplinari.